This email was sent to all Welsh Assembly Members on 10th April 2002 concerning the planned closure of Hermon School.
Ysgol Hermon yn herio''r drefn.

Ysgol fach wledig dan fygythiad eto !

At sylw holl aelodau''r Cynulliad mewn cyswllt a''r Polisi Drafft arfaethedig ar Ysgolion Gwledig.

Mae Ysgol Hermon, Sir Benfro o dan fygythiad o gael ei chau er mwyn creu ysgol ardal fawr yng Nghrymych. Mae''r Bwrdd Llywodraethol a''r rhieni gant y cant yn erbyn y fath ddatblygiad.

Pam cadw Ysgol Hermon ar agor ? -- Dyma''n dadleuon.

Rhif.

Mae''r ysgol yn llawn. Bydd 51 o ddisgyblion yma yn Nhymor yr Haf 2002, gydag arwyddion pendant o dwf cyson yn ystod y blynyddoedd nesaf. Dyfodol sicr felly o ran rhifau.

Adeilad.

Mae''r adeilad yn hollol glyd a diogel heb angen gwariant arno.

Cost.

Mae addysgu plentyn yn Ysgol Hermon yn cyfateb yn ffafriol a''r norm sirol.

Iaith.

Mewn awyrgylch gartrefol a phersonol mae modd hybu Cymreictod a diogelu''r Iaith Gymraeg i''r dyfodol.

Addysg.

Mae ansawdd y dysgu a''r addysgu o safon uchel ac atebir gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yn llawn.

Y Gymuned.

Mae''r ysgol yn ganolbwynt i weithgareddau a bywyd y gymuned.

Pam dweud ""na"" wrth ysgol ardal fawr o 180 o blant?

Cludiant.

Rhaid cludo''r plant o bedair mlwydd oed ar fysiau sy''n cyflwyno costau , peryglon ac anghyfleustra ychwanegol i rieni.

Diogelwch.

Mae''r peryglon o ran diogelwch yn frawychus. Gall plant o bedair mlwydd oed gael eu dylanwadu gan ymddygiad anaddas y disgyblion yn eu harddegau.

Dosbarthiadau.

Yn anffodus, rhagdybir y bydd maint y dosbarthiadau yn fwy gyda llai o sylw personol i'r unigolyn.

Cymreictod.

Mewn ysgol fawr, bydd y broses o ddi-Gymreigio''r plant yn anochel ac yn arwain at golli Cymreictod.

Dymuniadau''r rhieni.

Mae creu ysgol ardal fawr yn gwbl groes i ddymuniadau holl rieni Ysgol Hermon. Nid oes cyfiawnhad o fath yn y byd dros gau ysgol fach wledig fel Hermon sydd yn ffynnu ac yn llwyddo.

Diolch am ddarllen yr uchod. Rhaid gweithredu ar unwaith i warchod gwir werthoedd ein cymunedau gwledig er mwyn diogelu i'r cenedlaethau a ddaw "" y glendid a fu"".

Yn gywir

Bwrdd Llywodraethol Ysgol Hermon ar ran holl rieni disgyblion yr ysgol.