Rhowch wybod i eraill!  - Please tell others!

Cyfarfod Cyhoeddus

Tir Cymunedol Hermon.

Lamb Inn, Hermon

Nos Fawrth 18/11/03

Croeso i bawb am 8.00 y.h. Fe fydd siaradwr o’r Adran Gynllunio wedi siarad a grwp llywio cyn y cyfarfod

  

Public Meeting to discuss the Hermon Community Land Options.

Lamb Inn, Hermon

Tuesday Night 18/11/03

A warm welcome to everyone at 8.00pm. A representative from the planning department will have addressed a steering group prior to the public meeting.

Cymdeithas Tir Cymunedol Hermon

Hermon Community Land Society

 

Annwyl Gyfaill,

Yn dilyn cyfarfod cyfranddalwyr y gymdeithas ar Nos Fawrth y 4ydd o Dachwedd cyhoeddwyd bod yTir a oedd yn berchen i Mr & Mrs Grimshaw wedi ei werthu i Mr Benson. Er gwaethaf ymdrechion y gymuned, ni lwyddwyd i brynu’r tir e r lles y gymuned.

Yn ystod y cyfarfod penderfynwyd bwrw ati i herio’r cynllunio ar y tir ac i wneud pob ymdrech i sicrhau fod Mr Benson yn anrhydeddu ei addewid o adael i’r gymuned gael darn cefn y tir sydd ger y Cae Chwarae.

Penderfynwyd bod pawb i gael ei arian cyfranddaliadau yn o, ble gwelwn fod y llog a hefyd rhai cyfraniadau yn mynd i dalu am y gost gyfreithiol o £89 wrth  wneud archwiliad o ddogfennau’r tir gan y cyfreithiwr.

Cytunwyd i ofyn i’r cynrychiolydd o’r adran gyllid yn y cyngor sir i ddod i siarad ar y noson, Maent wedi cytuno dod i siarad ble ond hoffem drafod gyda grwp bach yn y lle cyntaf.

Felly fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn agored i bawb ar y Nos Fawrth 18/11/03 am 8.00yh. yn y Lamb Inn. Cofiwch i ddweud wrth bawb sydd a diddordeb i ddod wrando ac i gyfrannu.

 

 

Dear Friend

Following the last meeting of the society on Tuesday evening the 4th of November it was announced that the land which belonged to Mr & Mrs Grimshaw had been sold to Mr Benson. Despite our valiant efforts the land has been lost to the community society (for the time being)

During the meeting it was decided to challenge the building development plans outlined for the site. Every effort is to be made  to ensure that Mr Benson honours his promise to make available the back strip of land  adjacent to the playing field for community use.

It was decided that all shareholders of the Society would now receive back their money. We are now able to confirm that there are sufficient interest payments and donations available to cover the solicitor costs of undertaking the searches on the site = £89.

The meeting on the 4th decided that a Council planning official be invited to talk at the next meeting. The planning department have agreed for a representative to address a small group of  village representatives where the outcome of the talks will be conveyed at the next public meeting.

The next public meeting is scheduled for Tuesday the 18/11/03 at 8.00pm in the Lamb Inn. Please remember to tell every one that might be interested to come along and take part or listen to the discussions.

 

Diolch/Thank you    Cris Tomos  - 01239 831962