Pantyrysgol

Hermon

Glog

Sir Benfro

SA36 0DT

08/05/03

Annwyl Aelod Cabinet


Ysgrifennaf atoch fel cefnogwr brwd i Ysgol Gymunedol Hermon i ddatgan fy ngwrthwynebiad chwyrn i’r bwriad i gau’r ysgol hon a chreu ysgol ardal fawr ym mhentref Crymych. Gwn hefyd fod llywodraethwyr, staff a holl rieni Ysgol Gymunedol Hermon yn gwbl unfrydol na ddylid cau’r ysgol ar unrhyw gyfri. 


Hoffem ichi dderbyn copi o lythyr a danfonwyd i’r Cyfarwyddwr Addysg ar ddechrau’r flwyddyn yma yn nodi yn fanwl fy mhryderon. Mae’n bwysig ichi deall bod pentrefi Hermon, Y Glog a Llanfyrnach yn bentref gyda nifer o deuluoedd ifanc yn ymgartrefu yma. Mae datblygiad adeilad cartrefi newydd ar waith ar hyn o bryd yn y pentrefi sy’n cefnogi’r ffaith bod Hermon, Y Glog a Llanfyrnach yn bentrefi bywiog a llwyddiannus. Rhaid cofio hefyd bod gan yr ardal hanes unigryw o Byllau Arian a Plwm yn Llanfyrnach a hefyd y llechweddi yn Glog. Mae treftadaeth yma yn cael ei gadarnhau yn addysgol o fewn yr ysgol.


Yn Awst 2000 fe gafwyd Arolwg Cymunedol ei gomisiyni ar gyfer yr ardal ble amgaeaf daflenni perthnasol er mwyn ichi ddeall bod cymuned hynod o gryf o fewn dalgylch yr ysgol gynradd. Un o’r argymhellion mwyaf yw cael canolfan gymunedol ger yr ysgol. Fe fydd y ganolfan ar gael at ddefnydd yr ysgol a hefyd gan mae arian grantiau fydd yn talu am yr adeilad ac am ei gynnal ni fydd angen fawr o arian y Cyngor Sir i wireddu yr hyn sydd yn y ddogfen. Amgaeaf hefyd gynllun bras o’r hyn sydd gennym mewn golwg.


O gofio bod y gwaith o godi’r ganolfan mewn llaw a bod pensaer wrthi yn cwblhau’r cynlluniau, hefyd bod perchnogion y Tir sef y Cyngor Cymuned yn barod i arwyddo les am 99 mlynedd a hefyd bod y Cyngor Sir wedi caniatáu adeiladu bron 40 o gartrefi newydd yn ein pentrefi, fe fyddai argymell cau yr ysgol gynradd yn difetha y cynllunio datblygu cymunedol a chymdeithasol yma ac yn codi nifer o gwestiynau o’r ffordd y mae’r cyngor sir yn gweithio.Dear Cabinet Member


I write to express my complete opposition to the proposed closure of Ysgol Hermon and the County Council’s intention to build a large area school in Crymych. The staff, governors and parents of Ysgol Hermon are unanimous in their opposition to such a development.


I enclose a copy of a letter sent to the Director of Education at the beginning of this calendar year outlining in detail my concerns. It is important for you to understand that the Villages of Hermon, Glogue and Llanfyrnach have a large number of young couples and families. There are also new housing developments within the catchment area, which again confirms the continued growth of family numbers in this lively and vibrant community. The community also has a distinct heritage with the Lead & Silver mines in Llanfyrnach and the once heavy industrialized Glogue Quarry; this heritage is safeguarded by educating the local children in their community school.


In August 2000 a Community Appraisal was undertaken for the catchment area where I enclose extracts from the document for you to appreciate that there is an extremely strong community within the catchment area of the primary School of Hermon. The main recommendation of the appraisal is that a community facility center be built to cater for all the growing community activities. The proposed site for this development is next to the primary school. The new building would be available for use by the primary school where all the building and running costs would be sourced from grant funding and the community where the cost to the County Council would be minimum. Please find enclosed a copy of the draft plan for the new Community Centre.


I must remind you that the committee developing the Community Centre is now working the a dedicated architect in finalizing the plans, also the owners of the site (the local community council) have confirmed in writing that they will provide a 99 lease for the new building, and finally I wish to note again that the County Council have agreed for approximately 40 new houses to be erected within the catchment area. Therefore to ratify any proposal to close Hermon School would seriously jeopardize the community and social development for the specific area of Pembrokeshire covered by Hermon, Glogue and Llanfyrnach. In addition serious questions would have to be voice across the county as to the County Officers and County cabinets commitment to rural and community development and the methods applied in hindering current development such as those in Hermon, Glogue and Llanfyrnach.


Yn Ddiffuant / Yours sincerely

CRIS TOMOS

Rhiant : Parent & Cadeirydd Cylch Meithrin : Chairman of Clych Meithrin