Pantyrysgol

Hermon

Glog

Sir Benfro

SA36 0DT


27/02/03
At Sylw – Gerson Davies, Cyfarwyddwr Addysg Sir Benfro

Cyngor Sir Benfro

Neuadd Y Sir

Hwlffordd

Sir Benfro
Annwyl Gerson Davies


Ymateb i fwriad y Cyngor Sir i gau Ysgol Gymunedol Hermon a datblygu ysgol ardal fawr yng Nghrymych.


Yn dilyn nifer o gyfarfodydd a thrafodaeth hoffem eich ymateb i’m sylwadau canlynol:


1.


Mae angen cywiro ffigyrau rhagolygon y niferoedd plant mewn cyswllt ag Ysgol Hermon gan i Mr Gerson Davies ddefnyddio ffigyrau anghywir yn y cyfarfodydd trafod gyda rhieni a llywodraethwyr Ysgol Hermon.. Dosbarthwyd taflen gan Mr Gerson Davies yn rhagweld y patrwm niferoedd yn Ysgol Hermon fel y ganlyn:


Ysgol

Ion-03

Ion-04

Ion-05

Ion-06

Ion-07

Ion-08

Hermon

49

44

39

37

37

32


Yn gyntaf rhaid cadarnhau y ffeithiau. Mae 52 o blant ar gofrestr yr ysgol ar ddechrau Ionawr 2003 ac nid 49 fel y ffigyrau a gyflwynwyd.


O drafod gyda phennaeth y Cylch Meithrin gwelwn fod y 10 plentyn canlynol yn dod i fyny o’r cylch i’r ysgol yn ystod 2003 : Scott Davies, Iwan Davies, Elis Williams, Gethin Evans, Ross McDonald, Jude Thomas, Siwan Tomos, Joel Lloyd, Jac Davies Eleri Parcell. Yna yn ystod 2004 bydd y 7 plentyn canlynol yn dod i fyny o’r cylch i’r ysgol : Rhodri George, Catrin Wilshaw, Joey Mathias, Ilan Phillips, Owen Mathias, Alisha Roberts. Yn ystod 2005 gwelwn 6 plentyn eisoes ar restr i ddod i mewn sef Sion Vaughan, Tylor Thomas, Eilir George, Willis Harber, Ceris Thomas a Ami Dangerfield. Ac yna 7 o blant o fewn y dalgylch sydd nawr o dan flwydd oed a fydd yn dod i’r ysgol gynradd yn 2006: Shannon Mathias, Llinos Wilshaw, Mereid Mathias, Dion Tomos, Kirsty Fletcher, Sion Davies a Alisha Goodliffe.


Mae’n bwysig nodi fod yr holl enwau uchod o fewn talgylch Ysgol Hermon.


Yn dod i fewn i'r ysgol

2003

2004

2005

2006

Ffrwd Cylch Meithrin

10

7

6

7


Rhaid hefyd ystyried bod Cyngor Sir Penfro wedi pasio ceisiadau cynllunio ar gyfer 30 o gartrefi newydd ym mhentref Hermon. Eisoes mae nifer o gyplau ifanc yn bwriadu adeiladu yma. Fe fydd hyn yn sicr o gadw a chryfhau y patrwm uchod o blant a fydd yn bwydo Ysgol Hermon yn y blynyddoedd nesaf.

Yr ydym hefyd wedi cadarnhau y ffigyrau a fydd yn gadael yr ysgol yn ystod y 4 mlynedd nesaf gyda phrifathrawes yr ysgol:


Nifer yn gadael yr ysgol

2003

2004

2005

2006

Ffigyrau mis Medi

-8

-8

-7

-6


Felly gallwn fod yn sicr bod ffigyrau’r ysgol yn parhau i aros dros y 50 am o leiaf y 4 mlynedd nesaf.


Niferoedd cywir am y dyfodol

Ion 04

Ion 05

Ion 06

Ion 07

Ffigyrau Mr Gerson Davies

44

39

37

37

Ffigyrau cywir ar sail enwau

54

53

52

53

Nifer anghywir

-10

-14

-15

-16

% anghywir

-22.73%

-35.90%

-40.54%

-43.24%2.


Cynlluniau ar gyfer yr ysgol ardal yng Nghrymych.

Ar nos Fawrth, Chwefror 4ydd 2003 cyflwynwyd cynlluniau o’r adeilad sef yr ysgol ardal arfaethedig a fydd yn dod i Grymych. Gwelwyd ar y cynllun bod 6 dosbarth (180 o blant), neuadd newydd ar gyfer perfformiadau (2 riant yn ymweld â pherfformiad - 360), adain ddysgu cynnar ar gyfer Cylch Ti a Fi a Cylch Meithrin (o flwydd oed i 3 mlwydd oed gyda’r mamau hefyd yn dod i’r Cylch Ti a Fi - felly 50 o unigolion) a hefyd adeiladu e-ddysgu i blant ac oedolion (cyrsiau oedolion- 20 posib). Hefyd rhaid cofio bydd angen lle ar yr athrawon a staff cynorthwyol ( 10 ar unrhyw bryd). Mae’r holl ffigyrau uchod yn golygu fe all 610 o bobl fod ar y safle ar yr un adeg heb sôn am athrawon a disgyblion Ysgol y Preseli a’r cyhoedd a fydd yn defnyddio y Pwll Nofio a hefyd y Ganolfan Hamdden.


O ystyried bod y cynlluniau yn caniatau parcio ar gyfer ond 30-40, teimlwyd bod yr adeiladu ar gyfer yr holl weithgareddau uchod yn mynd i greu problemau parcio, gofod, a threfniant i mewn ac allan o’r campws, a fydd yn amhosib i’w reoli.


O edrych ar y ffigyrau o 6 dosbarth ar gyfer 180 o blant, edrychwyd nôl ar ffigyrau Mr Gerson Davies ar gyfer Hermon, Blaenffos a Crymych. Yn Ionawr 2001, nododd Mr Davies bod 188 ar y gofrestr am y dair ysgol. Mae’r ffigyrau cyfredol am Hermon yn dangos 52 a Blaenffos 29 sef cyfanswm o 81. Mae hyn yn dipyn uwch na’r 49 a 26 sef 75 a dybiwyd yn ffigyrau Mr Gerson Davies. O weld bod ffigyrau Ysgol Crymych wedi bod ar gyfartaledd dros 100 yn ystod y 5 mlynedd diwethaf a bod partwm genedigaeth Crymych (yn ôl ffigyrau Mr Gerson Davies) yn dal i fod ar gyfartaledd yn debyg i’r 5 mlynedd diwethaf, yna gwelwn fod yr ysgol ardal newydd yn mynd i fod yn orlawn, gan roi rhagor o bwysau ar y fframwaith gludo.


Yn ystod y cyfarfod fe nodwyd gan Mr Gerson Davies fod yr Ysgol y Preseli hefyd yn mynd i fod yn cynyddu mewn rhifau dros y flwyddyn nesaf. Fe fydd hyn hefyd yn creu pwysau aruthrol ar y gwasanaeth gludo plant a threfniant gofod chwarae i’r holl gampws.


3.


Rhaid rhoi ystyriaeth i gynllun datblygu Campws Cymunedol Hermon. Mae cynlluniau cadarn ar gael i adeiladu neuadd gymunedol newydd yn Hermon gyda gofod parcio i 72 o gerbydau. Fe fydd y neuadd newydd yn agos iawn i’r ysgol gynradd gydag opsiwn i’r cyngor sir gysylltu y ddau adeilad drwy goridor. Mae cynlluniau cychwynnol wedi eu cyflwyno i Mr Gerson Davies ar gyfer sylwadau. Nid oes unrhyw sylwadau wedi ei derbyn eto. Rhaid cofio ni fydd angen i’r cyngor sir chwilio am gyllid ar gyfer y cynllun hwn gan y bwriedir ariannu’r datblygiad drwy gyflwyno ceisiadau uniongyrchol i’r cynulliad ac i’r loteri cenedlaethol.4.


Hoffwn nodi hefyd anghysonderau yn y broses o drafod gyda rhieni yn ystod y misoedd diwethaf. Pan gynhaliwyd cyfarfod â Mr Davies ym mis Mawrth 2002 ni dderbyniwyd cofnodion y cyfarfod hwnnw tan mis Tachwedd 2002. Yn ogystal derbyniwyd ohebiaeth oddi wrth y sir yn uniaith Saesneg ar ddau achlysur gwahanol. Onid polisi’r sir yw cyflwyno dogfennaeth yn ddwyieithog ? Yn ogystal pan gynhaliwyd cyfarfodydd yn Ysgol Hermon, ni chafwyd atebion penodol nac arweiniad digonol gan y Cyfarwyddwr ynglŷn ag obligiadau yr anecs a gynigwyd i Hermon. Yn wir, ar sawl achlysur bu’n rhaid i rieni Hermon adael y cyfarfodydd heb elwa o gwbl o ran gwybodaeth bellach am y datblygiadau yng Nghrymych a fyddai yn effeithio addysg eu plant yn Ysgol Hermon. Teimlir felly na fu’r broses ymgynghori yn un gyson a theg i rieni Hermon.


Yn gywir

Cris Tomos
Pantyrysgol

Hermon

Glog

Sir Benfro

SA36 0DT


27/02/03
F.A.O. – Gerson Davies, Cyfarwyddwr Addysg Sir Benfro

Cyngor Sir Benfro

Neuadd Y Sir

Hwlffordd

Sir Benfro
Dear Gerson Davies


Re: Response to the County Councils intention to close Hermon Community School and develop an area school in Crymych.


Following several meetings and discussion I wish to receive your response to the following issues:


1.


There is a need to correct the forecast figures for the number of children who will attend the Hermon School where the figures presented by Mr Gerson Davies during the parents and governors discussion meetings were incorrect. Mr Gerson Davies distributed a sheet where the forecast of pattern for Hermon School was as follows.


School Name

Jan-03

Jan-04

Jan-05

Jan-06

Jan-07

Jan-08

Hermon

49

44

39

37

37

32


Firstly it is important to confirm the facts. There are currently 52 children in the school at the beginning of January 2003 and not 49 as was presented.


Having held discussions with the head of the nursery school at Hermon – Cylch Meithrin it was confirmed that the following 10 children would be coming up additionally from the Cylch Meithrin to the school during 2003 : Scott Davies, Iwan Davies, Elis Williams, Gethin Evans, Ross McDonald, Jude Thomas, Siwan Tomos, Joel Lloyd, Jac Davies Eleri Parcell. During 2004 the following 7 children will be entering the school from the cylch : Rhodri George, Catrin Wilshaw, Joey Mathias, Ilan Phillips, Owen Mathias, Alisha Roberts. During 2005 we will see the 6 children who are currently on the register moving up to Hermon Community School : Sion Vaughan, Tylor Thomas, Eilir George, Willis Harber, Ceris Thomas a Ami Dangerfield. Finally we know of 7 children within the catchment area who are currently under the age of one who will enter the school during 2006: Shannon Mathias, Llinos Wilshaw, Mereid Mathias, Dion Tomos, Kirsty Fletcher, Sion Davies a Alisha Goodliffe.


I stress that all the above names are within the catchment area of Hermon Community School.


Factual Numbers of Children

2003

2004

2005

2006

Entering from Cylch Meithrin

10

7

6

7


It is important to note that Pembrokeshire County Council have approved planning permission for 30 new homes to be erected within the village. Currently there are numerous young couples wishing to build in the village. The housing developments will undoubtedly maintain the current levels of children who will be entering Hermon school over the forthcoming years.


I have also confirmed with the headmistress the number of children who will be leaving the Hermon school over the next 4 years.


Pupils leaving Hermon School

2003

2004

2005

2006

End of September figures

-8

-8

-7

-6


We can therefore be guaranteed that the school figures will remain over 50 for at least the next 4 years.


Actual Correct Figures

Ion 04

Ion 05

Ion 06

Ion 07

Mr Gerson Davies Figures

44

39

37

37

Corrected figures above

54

53

52

53

Number of Variance

-10

-14

-15

-16

% Incorrect Variance

-22.73%

-35.90%

-40.54%

-43.24%2.


Plans for an Area School in Crymych

On Tuesday evening the 4th of February 2003 architects plans for an all purpose Area school that will be developed in Crymych. We saw on the plans that there were to be 6 classrooms ( 180 children), a new hall for performances (2 parents to attend per performance – 360), a new wing for early years provision Cylch Ti a Fi and Ysgol Feithrin ( form one year olds to 3 year olds and additional mothers to attend Cylch Ti a Fi – approximately 50 individuals) and also we saw plans for a new e-learning building to educate children and adults. ( Adult Training – approximately 20 people ). Also we need to remember that there will be teachers and support staff on site ( possibly 10 at any time). All the above figures add up to 610 individuals that could merge on the site at any one time without considering the pupils and teachers associated with the neighbouring secondary school Ysgol y Preseli, in addition we know that there are constant visitors to the Leisure Centre and to the on site swimming pool.


Having considered the plans presented which made reference to between 30 and 40 parking places it was felt that the area school building would create immense traffic and parking problems, where space for loading and dropping children would be impossible to co-ordinate.


Giving further thought to the 6 classrooms of 180 children, I would draw attention to the figures for Hermon, Blaenffos and Crymych previously distributed by Mr Gerson Davies where for January 2001 we see that 188 pupils were registered for the 3 schools. The current numbers for Hermon is 52 and Blaenffos 29 which is a total of 81; this is far more than the 49 and 26 i.e. 75 that were forecasted by Mr Gerson Davies. On seeing that the figures for Crymych school have on average been over 100 pupils per year with the birthrate pattern for Crymych ( according to Mr Gerson Davies) continue to be on par as the previous 5 years, we could indeed see the new proposed area school having an overcapacity of pupils which again would create further pressure on the transport schedules.


During the meeting Mr Gerson Davies noted that Ysgol y Preseli’s pupil numbers will also be rising in numbers over the next few years. This again will impact on the transport and traffic issues, where the available space for recreational classes for the campus will surely suffer.


3.


Further consideration must be given to developing the Hermon Community Campus. We have plans at hand indicating a new community hall building for Hermon with parking spaces for 72 vehicles. The new hall would be built adjacent to the School where there would be an option for the county council to build a corridor linking the 2 buildings. The initial plans have been presented to Mr Gerson Davies for further comments. We have not received any form of comment to date. Again I must stress that this option of an additional building at Hermon would not involve county council funding but would be financed by lottery and Assembly funding.

4.


Finally I wish to note the inconsistency of the discussion process with parents over the past months. When a meeting was held with Mr Gerson Davies in March 2002 the minutes of that meeting were not received until November 2002. Also on 2 occasions correspondences from the county council were received in English only; is it not the county councils policy to present documentation bilingually in both Welsh & English. In addition when meetings were arranged in Hermon School, we did not receive specific answers or sufficient guidance by the Director as to the proposed operating of the annex offered to Hermon. Indeed on several occasions the parents of Hermon left the meetings without any major benefit of information as to how the proposed development in Crymych would effect the education of their children in Hermon School. It is therefore noted that the consultation meetings and discussions have not been consistent and fair towards the parents of Hermon.


Yours sincerely
Cris Tomos